ALGEMENE VOORWAARDEN VONDER INTERIEUR BV

(hierna te noemen Vonder BV)

Artikel 1: offerte en de totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de offerte, geheel conform de inhoud daarvan, schriftelijke heeft aanvaard en deze aanvaarding door Vonder BV binnen 30 dagen na datum offerte of zoveel eerder als partijen zijn overeengekomen, is ontvangen, tenzij Vonder BV conform lid 2 van dit artikel na aanvaarding alsnog tot herroeping over gaat. Vindt aanvaarding niet tijdig plaats dan vervalt de offerte.
 2. Vonder BV kan, nadat het aanbod is aanvaard, uiterlijk op de vijfde dag nadat de aanvaarding door Vonder BV is ontvangen, het aanbod herroepen. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand. Indien de vijfde dag valt op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende dag niet zijnde een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag. Onder erkende feestdagen worden de in de algemene termijnenwet genoemde feestdagen verstaan.

Artikel 2: auteurs- en eigendomsrecht

 1. Vonder BV behoudt het auteursrecht op de door haar bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen, tenzij Vonder BV bij akte, al dan niet tegen betaling, het auteursrecht uitdrukkelijk aan de opdrachtgever heeft overgedragen.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde stukken blijven eigendom van Vonder BV, tenzij Vonder BV, deze stukken, al dan niet tegen betaling, schriftelijk in eigendom heeft overgedragen aan de opdrachtgever.
 3. De door Vonder BV aan de opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen mogen zonder schriftelijke toestemming van Vonder BV niet door de opdrachtgever worden vermenigvuldigd, niet aan derden worden getoond of op enige wijze worden gebruikt, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de aan Vonder BV verstrekte opdracht.
 4. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, is de opdrachtgever ten behoeve van Vonder BV een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan 10% van de geoffreerde prijs, dan wel gelijk aan 10 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van $ 1.135,00

Artikel 3: levertermijnen en het overschrijden daarvan

 1. De in de offerte vermelde termijnen voor levering kunnen niet aangemerkt worden als fatale termijn. Door het overschrijden van deze termijn is Vonder BV zonder ingebrekestelling nimmer in verzuim en kan niet tot ontbinding van de overeenkomst of een gedeelte daarvan worden over gegaan.
 2. Kan Vonder BV door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen, dan is de opdrachtgever gehouden om onverwijld alle schade die Vonder BV daardoor lijdt aan Vonder BV te vergoeden. Onder deze schade wordt onder meer verstaan de te maken kosten voor (tijdelijke) opslag, de te maken kosten voor het door Vonder BV wijzigen van haar planning en de daaruit zowel voor haar als voor derden voortvloeiende schade, dan wel enige overige schade voortvloeiende uit aanspraken van derden wegens door Vonder BV niet of niet tijdig na kunnen komen van haar verplichtingen jegens deze derden.

Artikel 4: risico overgang

 1. De door Vonder BV te leveren zaken zijn voor risico van de opdrachtgever op het moment dat Vonder BV deze aflevert op de overeengekomen plaats.
 2. Indien de opdrachtgever niet meewerkt aan de aflevering gaat het risico reeds op de opdrachtgever over op het moment waarop de opdrachtgever ter zake van zijn medewerking aan de aflevering in verzuim raakt.

Artikel 5: garanties van de opdrachtgever

De opdrachtgever garandeert dat:

 1. de plaats waar de aflevering of de montage dient plaats te vinden, alsmede de plaats waar de te leveren of te monteren zaken en de daarbij benodigde gereedschappen dienen te worden opgeslagen, van dien aard is dat de te leveren of te monteren zaken en de daarbij benodigde gereedschappen niet beschadigd raken of ontvreemd worden;
 2. de plaats van de aflevering of montage zodanig voor Vonder BV en haar werknemers bereikbaar is dat de aflevering of de montage naar behoren en zonder vertraging uitgevoerd kan worden;
 3. de benodigde liften of overige zaken, waarvoor de opdrachtgever conform de overeenkomst zorg dient te dragen, voldoen aan de vereisten die voor deze zaken gelden op het moment dat deze door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 4. het door de opdrachtgever conform de overeenkomst ter beschikking gestelde personeel beschikt over voldoende ervaring betreffende het door dit personeel uit te voeren werk;
 5. (onder)vloeren, voor zover noodzakelijk, vrij van kalk-, cement, losse gedeelten en vuilresten zijn;
 6. de wanden of plafonds, voor zover noodzakelijk, schoon zijn;
 7. indien zulks is overeengekomen, de vloeren volledig vlak en waterpas zijn;
 8. voor rekening van de opdrachtgever de ruimten waarin de aflevering of montage dient plaats te vinden voorzien zijn van verwarming, licht en stroom en geschikt zijn voor het uitvoeren van de aflevering of de montagewerkzaamheden;
 9. Vonder BV ongehinderd door derden die in dezelfde ruimten als haar werkzaamheden dienen te verrichten de aflevering of montagewerkzaamheden kan uitvoeren;
 10. bij door Vonder BV uit te voeren afleveringen en montagewerkzaamheden de ruimten waarin deze werkzaamheden plaatsvinden niet toegankelijk  zijn voor derden die niet aanwezig dienen te zijn bij het door Vonder BV uit te voeren werk;
 11. de ruimten waarin door Vonder BV gewerkt dient te worden vodoen aan de voorgeschreven bouw- en brandvoorschriften en dat de opdrachtgever in het bezit is van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen. Vonder BV is nimmer gehouden om zorg te dragen voor het verkrijgen van benodigde vergunningen of het naleven van de in de vorige zin genoemde voorschriften.

Artikel 6: afwijkingen of wijzigingen van de overeenkomst

 1. Aan de opdrachtgever getoonde modellen of monsters zijn slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De leveranties of montagewerkzaamheden kunnen van deze monsters of modellen afwijken zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld dat zal worden geleverd conform getoonde model of monster.
 2. Vonder BV behoudt zich het recht voor om zonder overleg met de opdrachtgever kleine wijzigingen door te voeren in de constructie, tenminste voor zover hierdoor geen wezenlijke veranderingen optreden in de uit te voeren leveranties of de montagewerkzaamheden.
 3. Vonder BV behoudt zich het recht voor om zonder overleg met de opdrachtgever wijzigingen door te voeren in de leveranties of de montagewerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van wijzigingen aan het gebouw ten behoeve waarvan Vonder BV haar leveranties en montagewerkzaamheden dient uit te voeren of tengevolge van onjuiste door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 4. De opdrachtgever kan Vonder BV schriftelijk verzoeken wijzigingen aan te brengen in de door Vonder BV te leveren zaken of uit te voeren montagewerkzaamheden. Vonder BV is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar haar oordeel:
 1. gezien het stadium van de (voorbereidende) werkzaamheden de gevraagde wijziging(en) ongewenst is (zijn) te achten;
 2. de wijziging(en) strijdig is (zijn) met hetgeen partijen zijn overeengekomen of met de eisen waaraan de te leveren zaken of uit te voeren montagewerkzaamheden dienen te voldoen.

Doen zich de hiervoor genoemde gevallen niet voor, dan verstrekt Vonder BV na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van de verzochte wijziging en het tijdstip van betaling daarvan, alsmede opgave van de duur waarmee de overeengekomen datum voor (op)levering zal worden verlengd. De wijziging maakt onderdeel uit van de overeenkomst, indien de opdrachtgever binnen één week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart. De eventuele termijnverlenging voor (op)levering is voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 7: prijs

 1. In de in de offerte genoemde en door de opdrachtgever geaccepteerde prijs zijn niet begrepen grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of enig ander bouwkundig werk, van welke aard dan ook.
 2. Indien Vonder BV met de opdrachtgever een bepaalde prijs is overeengekomen, is Vonder BV desondanks gerechtigd tot verhoging van deze prijs. Vonder BV mag de prijs in rekening brengen die geldt volgens de op het moment van aflevering door Vonder BV gehanteerde prijslijst. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsverhoging binnen de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. Ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden binnen 5 werkdagen nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de prijsverhoging.
 3. Indien de in lid twee of drie van artikel 6 genoemde wijzigingen een wijziging in de prijs tot gevolg hebben, zal deze prijswijziging aan de opdrachtgever worden doorberekend conform het bepaalde in de offerte betreffende meer- en minderwerk en in overeenstemming met de op dat moment van Vonder BV geldende prijslijst. 
 1. Indien in de offerte geen voorziening is opgenomen voor meer- of minder werk, dan zal meer- of minderwerk of een in het vorige lid bedoelde prijswijziging met de opdrachtgever worden verrekend naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in overeenstemming met de op dat moment van Vonder BV geldende prijslijst. 

Artikel 8: betaling

Betaling van de overeengekomen prijs zal door de opdrachtgever als volgt geschieden:

 1. 40%  binnen acht dagen na facturering; facturering vindt plaats bij het tot stand komen van de overeenkomst;
 2. 60% binnen een week vóór aanvang montage, eventueel te vermeerderen of te verminderen met het uit te voeren meer- of minderwerk.
 3. Indien de te leveren zaken door toedoen van de opdrachtgever opgeslagen dienen te worden, dan wel niet afgeleverd of gemonteerd kunnen worden, dan is de opdrachtgever gehouden om onverwijld de onder sub b van dit artikel genoemde termijn te voldoen nadat Vonder BV schriftelijk aan de opdrachtgever bekend heeft gemaakt dat de in dit lid bedoelde situatie zich voordoet.
 4. Alle betalingen dienen plaats te vinden ten kantore van Vonder BV of op een door haar aangegeven rekeningnummer.
 5. Behoudens het bepaalde in dit artikel is het de opdrachtgever niet toegestaan om betaling van verschuldigd geworden bedragen op te schorten, dan wel om tot verrekening over te gaan.
 6. Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van de opdrachtgever of indien hij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, dan zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: gevolgen niet tijdige betaling

 1. Na het verstrijken van overeengekomen betalingstermijn of indien de situatie zich voordoet zoals vermeld in artikel 8 onder punt g, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 3. Is Vonder BV wegens verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt om een gerechtelijke procedure te starten, dan is de opdrachtgever aan Vonder BV de in alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud

 1. De door Vonder BV geleverde zaken blijven eigendom van Vonder BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Vonder BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  - de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken of de uit te voeren montagewerkzaamheden,
  - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en),
  - eventuele aanspraken van derden waarvoor de opdrachtgever Vonder BV heeft gevrijwaard.
 2. Door Vonder BV afgeleverde zaken die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Vonder BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in het eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een niet voor matiging vatbare en aan Vonder BV te betalen boete van 10 % van de opdracht met een minimum van € 1.135,00 exclusief BTW voor elke dag, een gedeelte van een dag daar onder begrepen, dat de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft.
 4. Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht om Vonder BV zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden op de hoogte te stellen
 5. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Vonder BV
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  - alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Vonder BV conform artikel 3:239 BW (stil pandrecht op vorderingen op naam)
  - de vordering die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Vonder BV conform artikel 3:239 BW (stil pandrecht op vorderingen op naam)
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Vonder BV
  - medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Vonder BV ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen en welke opdrachtgever niet onredelijk hinderen.

Artikel 11: garantie op leveranties en montagewerkzaamheden

 1. Vonder BV verleent gedurende 1 jaar na oplevering garantie op de door haar uitgevoerde montagewerkzaamheden, gedurende 3 jaren na oplevering garantie op het geleverde of verwerkte hout en de constructie.
 2. Indien geen oplevering plaats vindt, verleent Vonder BV vanaf het moment van aflevering gedurende 1 jaar garantie op de door haar geleverde zaken.
 3. Indien de oplevering plaats vindt in gedeelten, dan geldt de garantietermijn reeds voor het opgeleverde deel.
 4. Vonder BV verleent geen garantie voor gebreken aan zaken waaraan door derden, zonder schriftelijke toestemming van Vonder BV, werkzaamheden zijn verricht.
 5. Vonder BV verleent geen garantie op door de opdrachtgever voorgeschreven constructies, materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden, geleverde materialen of verrichte montagewerkzaamheden, tenzij Vonder BV schriftelijk heeft verklaard hiervoor wel garantie te verlenen.
 6. Vonder BV verleent geen garantie voor geleverde materialen en montagewerkzaamheden indien de geleverde of gemonteerde zaken voor oplevering in gebruik zijn genomen.
 7. Vonder BV verleent geen garantie indien de geleverde zaken niet conform normaal gebruik worden gebruikt, tenzij Vonder BV schriftelijk toestemming heeft gegeven voor afwijkend gebruik.
 8. Vonder BV verleent geen garantie ten aanzien van glas, verkleuringen van hout, haarscheurtjes in hout of zich daarin bevindende noesten en kwasten. Tevens verleent Vonder BV geen garantie voor ondergeschikte kleur- of glansafwijkingen of voor kleur of glansafwijkingen die ontstaan onder invloed van verschillende lichtbronnen of door verschillende afwerkingsmethoden of verschillende ondergronden.
 9. Vonder BV verleent geen garantie voor gebreken die zijn ontstaan door overmatige vochtigheid, al dan niet in de atmosfeer, droogte, koude, hitte en overige van normale omstandigheden afwijkende situaties.

Artikel 12: keuring zaken en ingebrekestelling

 1. De opdrachtgever dient de geleverde zaken bij de aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na aflevering Vonder BV schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Voor niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen de gegeven garantietermijn, Vonder BV schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13: herstel of vervanging

 1. Indien de in artikel 11 genoemde garantie van toepassing is en Vonder BV tijdig in gebreke is gesteld, zal Vonder BV binnen 14 dagen, na het verstrijken van de op het moment van ingebrekestelling door Vonder BV voor de betreffende zaak gehanteerde levertermijn, het gebrek herstellen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling zal Vonder BV aan de opdrachtgever kenbaar maken wanneer zij tot herstel over zal gaan.
 2. Vonder BV kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
 3. Vonder BV kan er voor kiezen om in plaats van herstel of vervangen de prijs afhankelijk van de situatie geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever te retourneren.

Artikel 14: beperking van de aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Vonder BV kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade of gebreken aan zaken die verband houden met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of die verband houden met door de opdrachtgever óf in zijn opdracht door derden geleverde materialen, gemaakte ontwerpen, opgegeven specificaties of afmetingen of op enige wijze verrichte werkzaamheden.
 2. Vonder BV kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade of gebreken die (mede) zijn ontstaan door toedoen van de opdrachtgever of die zijn ontstaan door toedoen van voor zijn rekening komende omstandigheden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Vonder BV voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het bepaalde onder lid 1 en 2 van dit artikel, gevolgschade daaronder begrepen.

Artikel 15: geschillen

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, althans voor zover de wet afwijking daarvan toestaat, zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze of uit alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, beslecht worden door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vonder BV statutair gevestigd is.
 2. Op deze en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: slotbepaling

 1. Indien één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zouden zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze voorwaarden niet aangetast. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van deze voorwaarden voor zover nodig aanpassingen doen, in die zin dat de niet verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die qua strekking zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden en hetgeen tussen partijen is overeengekomen kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 3. Het bepaalde in deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de niet in deze voorwaarden geregelde rechten en weren van Vonder BV

Enter, 14 oktober 2010